Privacy

Goede privacyzorg is een essentieel onderdeel van ons relatiebeheer en ons privacybeleid wordt daarom op een inzichtelijke wijze kenbaar gemaakt. Wij beschouwen persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en deze worden slechts verwerkt voor zover:

 

  1. dit is gerechtvaardigd in het kader van de normale bedrijfsvoering;
  2. dit voor u duidelijk is;
  3. de gegevens terzake dienend en niet bovenmatig zijn voor het elektronisch zakendoen;
  4. (wij redelijkerwijs kunnen nagaan of) de gegevens juist en volledig zijn;
  5. de verwerking eerlijk en rechtmatig plaatsvindt.

 

Eventuele verzoeken om inzage en correctie van uw gegevens, worden gehonoreerd voor zover dit van ons geen onevenredige inspanningen vergt. Indien wij van u danwel van derden informatie ontvangen, waarvan wij redelijkerwijs weten of kunnen weten dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden, dan zullen wij zorgdragen, binnen de ons ter dienste staande mogelijkheden, dat er voor de onder onze verantwoordelijkheid vallende informatie- en communicatiesystemen adequate maatregelen getroffen worden om deze vertrouwelijkheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?