Privacy

DNWG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DNWG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als DNWG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

DNWG

T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
A. Fokkerstraat 8

4462 ET Goes

of mail naar: privacy AT stedin DOT net

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DNWG verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het uitbrengen van offertes, het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
 • het voldoen aan wettelijk verplichtingen;
 • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • accountantscontroles;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoek;
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht.

 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DNWG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt DNWG uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming, tenzij de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

 

Bewaartermijn

DNWG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens DNWG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Online

Klikgedrag 

Op de website van DNWG worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan DNWG de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan DNWG haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van klanten.

Gebruik van cookies

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website (goed) te laten functioneren. Daarnaast gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:

•Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en gebruikersvriendelijker te maken.

•Voor de communicatiekoppeling met Social Media.

•Voor advertentiedoeleinden van uitsluitend niet-commerciële diensten.

 

Ontvangt u liever geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Bekijk de lijst van cookies die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website raadpleegt en hun functionaliteit.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

 

De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt daarom, zoveel mogelijk, geanonimiseerd meegegeven namelijk door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Google Analytics is een webdienst om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Deze statistieken zijn anoniem. Google kan de data gebruiken om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk relevanter te maken. Deze afspraken zijn onderdeel van de bewerkersovereenkomst die wij met Google hebben gesloten. Daarmee confirmeert Google zich ook aan de Europese Privacy wetgeving. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere websites

Op de website van DNWG zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. DNWG draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

 

Wijzigingen

DNWG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?