Responsible Disclosure

Bij DNWG vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan een zwakke plek toch voorkomen. Als u een zwakke plek in één van onze systemen vindt, horen wij dit graag. Zo kunnen we zo snel mogelijk maatregelen treffen. Wij werken graag met u samen om onze klanten en systemen beter te beschermen.

 

Wij vragen

 • Uw bevinding toe te sturen
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen. Of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost. Ook vragen we u alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen, direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

 

Wij beloven

 • We reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt, ondernemen we geen juridische stappen tegen u.
 • We behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden. Tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Tijdens het oplossen van het probleem, houden we u op de hoogte van de voortgang. In berichtgeving over het probleem vermelden we, indien u dit wenst, uw naam als de ontdekker.
 • We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen. Bovendien worden we graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

 * Deze tekst is geschreven door Floor Terra en is gepubliceerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie

 

Responsible Disclosure Policy DNWG

At DNWG we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.

If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

 

Please do the following

 • Submit your findings  
 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people's data.
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved.
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties.
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

 

What we promise

 • We will respond to your report within 5 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date.
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report.
 • We will not pass on your personal details to third parties without your permission.
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem.
 • In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise). We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

 * This text was written by Floor Terra and is published under a Creative Commons Attribution 3.0 license.

 

 

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?