Hoe wordt ervoor gezorgd dat een elektriciteitsmeter correct functioneert?

De overheid heeft regels opgesteld waaraan meters moeten voldoen. Om na te gaan of elektriciteitsmeters nog correct functioneren, is er landelijk een meterpool ingesteld. De coördinator van deze meterpool is de KIWA. De meterpool houdt in dat jaarlijks steekproefsgewijs meters van een bepaald type, bouw- c.q. revisiejaar worden gecontroleerd. Als na de controle blijkt dat de meters niet voldoen aan de minimumeisen, dan worden deze vervangen.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?