Hoe wordt ervoor gezorgd dat een gasmeter correct functioneert?

De overheid heeft regels opgesteld waaraan meters moeten voldoen. Om na te gaan of gasmeters nog correct functioneren, is er landelijk een meterpool ingesteld. De co├Ârdinator van deze meterpool is de KIWA. De meterpool houdt in dat jaarlijks steekproefsgewijs meters van een bepaald type, bouw- c.q. revisiejaar worden gecontroleerd. Als na de controle blijkt dat de meters niet voldoen aan de minimumeisen, dan worden deze vervangen.

Heeft u een storing, vraag, opmerking of klacht?